Pre Election 2019 Online Registration
in

ด่วน! ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งออนไลน์ ตั้งแต่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ. 2562

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยไม่ต้องกลับไปเลือกตั้งตามตามทะเบียนบ้าน สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562

ด่วน! ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งออนไลน์ ตั้งแต่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ. 2562

ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งได้ที่ ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ก่อน 24.00 น.)

Pre Election 2019 Online Registration 1

โดยสิ่งที่ต้องเตรียมคือบัตรประชาชนของตนเอง เพื่อนำข้อมูลไปกรอกในเว็บไซต์ ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนสามารถอ่านคู่มือได้ที่ คู่มือลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง

ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง ที่เลือกไว้ในระบบลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สำหรับใครที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดนอกเขตเลือกตั้งแนะนำว่าให้รีบลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่นๆ คาดว่าในช่วงท้ายก่อนปิดระบบจะมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทเป็นจำนวนมาก อาจจะส่งผลให้ระบบหน่วงช้าหรือล่ม ทำให้พลาดการลงทะเบียนได้

Pre Election 2019 Online Registration 2

แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนยื่นคำขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตผ่านทางเว็บไซต์ สามารถไปยื่นคำขอลงทะเบียต่อหน้านายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิ หรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ลงคะแนน โดยเอกสารที่ต้องนำไปยื่น คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่าย ที่เป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต/วีซ่า เป็นต้น

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University