in ,

ร่วมทำแบบสอบถามการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันให้คนไทย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พร้อมกับขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามการปฏิบัติตัวของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้น

ร่วมทำแบบสอบถามการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในประชาชนไทย โดยเป็นการสำรวจแบบออนไลน์ ตลอดเดือนเมษายน 2563

ทั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจดังกล่าว ให้กับบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน เครือข่าย และประชาชน ผ่านทางช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ โดยทางผู้จัดทำจะมีการปรับแบบสำรวจดังกล่าวตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

เพียงแค่ร่วมทำแบบสอบถามการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ประจำสัปดาห์ที่ 4 ใช้เวลาเพียง 3 นาทีที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ (เลือกเว็บใดก็ได้เพียง 1 เว็บไซต์)

เมื่อทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกต่อเพื่อน ๆ และครอบครัว เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University