True Digital Park Smart City
in

Smart City เมืองอัจฉริยะ พัฒนาด้วยไอที นำคุณภาพที่ดีสู่ชีวิต จากโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 อย่างเต็มตัวในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็ต้องพัฒนาให้ทันสมัยและอำนวยความสะดวกมากขึ้น การพัฒนา IoT ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิด Smart City หรือ ชุมชนแห่งอัจฉริยะ

Smart City เมืองอัจฉริยะ พัฒนาด้วยไอที นำคุณภาพที่ดีสู่ชีวิต จากโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

True Digital Park 2

ที่เรียกกันว่า เมืองอัจฉริยะ ได้นำเอาเทคโนโลยีดิจทัลมาช่วยในการบริหารจัดการเมืองและชุมชนให้มีความเป็นอัจฉริยะในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการบริการและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาช่วยผสมผสานให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

True Digital Park 4

การสร้างเมืองอัจฉริยะนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาพส่วน ทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล และประชาชนในทุกพื้นที่ ที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาชุมชนหรือเมืองให้พร้อมสำหรับยุคดิจิทัล ซึ่งในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ สเปน เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยนั้นการประกาศนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เน้นการผลักดัน Smart City ให้เป็นการสร้างโอกาสในการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ให้ดีขึ้น

True Digital Park 5

ดังนั้น กลุ่มทรู หนึ่งในภาคเอกชน ได้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโยบายของรัฐบาลที่จะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะต่างๆ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะขึ้น ภายใต้ “โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค” ที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเน้นการสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจร ด้วยแนวคิด Open Innovation ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงบนระบบ Ecosystem เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไอเดียให้กับเหล่า Startup ของไทย ที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

True Digital Park 3

นอกจากนี้ระบบสื่อสารหรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งแบบมีสายและไร้สาย จะเชื่อมโยงทั่วทั้งโครงการที่รวม IoT Solutions และ Digital Platform ให้รองรับการทำธุรกิจ เช่น Cloud Computing, ระบบ e-Payment เป็นต้น

โครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญและเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลของไทย ที่จะรวบรวมคนเก่งหรือผู้มีความรู้ความสามารถจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามา รวมถึงอาศัยการใช้เทคโนโลยี IoT ที่จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมให้ไปไกลมากยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพให้ Startup ของเมืองไทยมีความเข้มแข็ง สร้างชื่อเสียงและคุณค่าให้แก่สังคมในระดับประเทศและระดับโลก พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและดึงเงินลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University