,

Apple ปล่อย iOS 8.2 beta 4 ให้นักพัฒนาได้ทดสอบแล้ว


ios82-beta4-1

Apple ปล่อย iOS 8.2 beta 4 ให้นักพัฒนาได้ทดสอบแล้ว การเปลี่ยนแปลงหลักๆ คือ ให้สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ากับ Apple Watch ที่กำลังจะเปิดขายในต้นปีนี้

นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลด iOS 8.2 beta ได้ที่ Dev Portal หรือหากว่าติดตั้ง beta 3 อยู่สามารถที่จะสั่งอัปเดตผ่าน OTA ได้เลยเช่นกัน

ios82-beta4-2

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงใน iOS 8.2 beta 4 ทั้งหมด

Bug Reporting

For issues not mentioned in the Notes and Known Issues section, please file bugs through the Apple Developer website (https://developer.apple.com/bug-reporting/ios/). Additionally, you may discuss these issues and iOS SDK 8.2 in the Apple Developer Forums: http://devforums.apple.com. To get more information about iCloud for Developers, go to http://developer.apple.com/icloud.

Notes and Known Issues

The following issues relate to using iOS SDK 8.2 to develop code.

App Extensions

Notes

 • App extensions need an arm64 slice to run on 64-bit devices. If you try to run the armv7 slice on a 64-bit device it won’t work.

 • Apps need to have an arm64 slice if the bundle contains a framework that both the app and the app extension link against.

Calendar

Known Issue

3rd party calendar sync does not work in this beta.

CloudKit

Note

A single CKAsset instance can no longer be set as a value on multiple CKRecords.

Document Providers

Notes

 • Your app needs the iCloud entitlement to be able to be used as a document provider.

 • The com.apple.developer.icloud-container-identifiers entitlement is required.

Known Issues

 • After rotating the document picker to landscape, the status bar is hidden.

 • Upon bringing up the document picker in landscape, the containing view may be shifted beneath the navigation bar.

File System

Note

The file system layout of app containers has changed on disk. Rather than relying on hard-coded directory structure, use the NSSearchPathForDirectoriesInDomains function or theURLForDirectory:inDomain:appropriateForURL:create:error: method of the NSFileManager class. See Accessing Files and Directories in File System Programming Guide.

Fonts

Note

The Thai system font has increased in size to improve readability. This will cause clipping in many places in your UI if you don’t take appropriate action:

 1. Use UILabel as much as possible. If you use Interface Builder, make sure that Clip Subviews is not checked. UIKit will grow the clipping region as necessary to not clip text.

 2. Use Dynamic Type. This will ensure that you do not have overlapping glyphs in multiline labels or text fields.

If you can’t do 1 and 2 because you implement your own views, you must implement measures not to clip. You can use CoreText to figure out the appropriate clipping region for a line of text by calling:

CTLineGetBoundsWithOptions(lineRef, kCTLineBoundsIncludeLanguageExtents);

To avoid overlapping glyphs in multiline text elements, adjust the line height. An additional 30% is recommended.

This measure will also help your app perform better in other languages, including Arabic, Hindi, and Vietnamese.

HealthKit

Note

HKUserPreferenceDidChangeNotification has been renamed HKUserPreferencesUpdatedNotification.

iCloud

Note

Mail handoff and AirDrop may stop working after changing your iCloud password at appleid.apple.com.

Workaround: Sign out and back into iCloud on the device.

iCloud Drive

Note

URLForUbiquityContainerIdentifier: might return nil when running your application in Xcode. If so, open System Preferences, navigate to iCloud > iCloud Drive, and enable Xcode.

Music

Known Issue

Music playback from iTunes in the Cloud does not work in this beta.

Notification Center

Note

The schedule and intended use of widgetPerformUpdateWithCompletionHandler: is intended as a convenient home for all data/model update logic. If implemented, the system will call at opportune times for the widget to update its state, both when Notification Center is visible, as well as in the background. An implementation is required to enable background updates. It’s expected that the widget will perform the work to update asynchronously and off the main thread as much as possible. Widgets should call the argument block when the work is complete, passing the appropriate NCUpdateResult. Widgets should NOT block returning from viewWillAppear: on the results of this operation. Instead, widgets should load cached state in viewWillAppear: in order to match the state of the view from the last viewWillDisappear:, then transition smoothly to the new data when it arrives.

NSURLSession

Note

The NSURLSessionTask class provides a new “priority” property with three associated constants: NSURLSessionTaskPriorityDefault, NSURLSessionTaskPriorityLow, and NSURLSessionTaskPriorityHigh.NSURLSessionTask priorities can be used to specify how multiple requests and responses to the same host should be prioritized. Note that the priority is a hint and not a strict guarantee of NSURLSessionTaskperformance.

For complete usage details of NSURLSessionTask priorities, refer to the NSURLSession.h header file, which is provided by the Foundation framework.

Phone

Note

To activate Wi-Fi Calling functionality for T-Mobile (U.S. only), follow these steps:

 • Go to Settings > Phone > Wi-Fi Calling.

 • Toggle the Wi-Fi Calling switch to ON.

 • If the carrier does not have the user’s registered emergency address, you will be asked to add it before the feature is activated.

Photos

Notes

 • Maintain a backup of your photo library before enabling and while using iCloud Photo Library beta by:

  • Importing to your Mac using iPhoto

  • Importing to your Mac using Image Capture

 • iCloud Photo Library beta will not download photos and videos that were synced to your device from iTunes. Any photos and videos synced to your device from iTunes will be removed when you enable iCloud Photo Library beta.

 • iPhoto for iOS will not launch on iOS 8 beta. Launching Photos.app will migrate your iPhoto edits to the iOS 8 Photo Library. Make sure your iPhoto for iOS data is included in your device backup.

 • The ability to automatically optimize device space is enabled for all accounts larger than 5GB.

 • When using iCloud Family Sharing, both iCloud Photo Sharing and My Photo Stream are enabled.

UIKit

Notes

 • UILabel has a default value of YES for clipsToBounds. This differs from the normal UIView default of NO.

 • The leftLayoutGuide and rightLayoutGuide APIs have been removed. Please use the layoutMargins property instead.

WatchKit

Notes

 • The WKInterfaceMap API has changed. Specifically, setMapRect: and setCoordinateRegion: have been replaced by setVisibleMapRect: and setRegion: respectively.

 • The WKInterfaceController method initWithContext: has been deprecated. Please use awakeWithContext: instead. The designated initializer for WKInterfaceController is now init.

 • The WKInterfaceDevice API has changed. Specifically, addCachedImage:name: and addCachedImageWithData:name: now return BOOL to indicate the success or failure of adding an image to the cache. Note that these methods return NO if the cache size has reached its limit. Delete images from the cache by calling removeCachedImageWithName: or removeAllCachedImages.

 • A page-based WatchKit app can dynamically resequence the pages at the root level using reloadRootControllersWithNames:contexts:.

 • Rows in a WKInterfaceTable now have a default appearance. This appearance can be overridden by specifying the values for background color, margin, corner radius, and height for the row in Interface Builder.

 • The method setColor: on WKInterfaceButton has changed to setBackgroundColor:.

Known Issues

 • Inserting, deleting, or updating rows of a WKInterfaceTable may cause the table to temporarily size incorrectly. Scrolling your interface controller should restore the table to the proper size.

 • SecRequestSharedWebCredential API calls will always give a -909 Autofill disabled error.

 • WKInterfaceSwitch does not reflect the color you set using setColor:.

Wi-Fi Calling (T-Mobile US only)

Note

The carrier name in the status bar will show “T-Mobile Wi-Fi” when the device is able to make and receive Wi-Fi calls.

จากเท่าที่ทดสอบใช้งานนั้นพบว่าเพลงใน Musics ที่ซื้อจาก iTunes Store นั้นจะเล่นได้สักพักแล้วหยุดซึ่งทาง Apple ได้แจ้งเอาไว้ให้ทราบข้างบนแล้ว ส่วนเรื่องของประสิทธิภาพนั้นไม่ได้มีการกล่าวถึงว่าทำงานได้เร็วขึ้นมากน้อยแต่อย่างใด

กำหนดการเปล่า iOS 8.2 นั้นยังไม่กำหนดแต่คาดว่าจะราวๆ ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน