Dr.K

Mod-Z ประจำ iPhoneMod จบจาก KMITL ทำงานด้านมือถือและเทคโนโลยี ชื่อชอบเทคโนโลยีและการแบ่งปันสิ่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับด้านมือถือและเทคโนโลยี ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ modz.iphonemod@gmail.com

More stories