How To Manage City On Apple Watch In Watchos 5
in ,

วิธีจัดการเพิ่มหรือลบเมืองในแอปสภาพอากาศบน Apple Watch ใน watchOS 5

ใน watchOS 5 ได้มีการปรับปรุงแอปสภาพอากาศให้ผู้ใช้สามารถจัดการเพิ่มหรือลบเมืองที่ต้องการดูข้อมูลสภาพอากาศบน Apple Watch ได้เลย เรามาชมวิธีจัดการเพิ่มหรือลบเมืองในแอปสภาพอากาศบน Apple Watch ใน watchOS 5

จากเดิมใน watchOS 4 การเพิ่มหรือลบเมืองจะทำได้จาก iPhone เท่านั้น แต่ใน watchOS 5 เราสามารถจัดการได้บน Apple Watch เลย

วิธีจัดการเพิ่มหรือลบเมืองในแอปสภาพอากาศ Apple Watch ใน watchOS 5

ไปที่แอปสภาพอากาศ (Weather) บน Apple Watch > เลื่อนลงมาด้านล่างสุด แตะ เพิ่มเมือง > แตะป้อนตามคำบอก และพูดชื่อเมืองที่ต้องการ > แตะเสร็จสิ้น (Done) > แตะชื่อเมืองเพื่อเพิ่ม

How To Manage City On Apple Watch In Watchos 5 1

เมืองก็จะถูกเพิ่มในแอปสภาพอากาศทั้งบน Apple Watch และ iPhone

กรณีที่ต้องการลบเมืองออกจากการแสดงผลบน Apple Watch ก็สามารถปัดชื่อเมืองที่ต้องการลบไปทางด้านซ้ายและแตะลบ (Delete)

How To Manage City On Apple Watch In Watchos 5 3

นอกจากเราจะจัดการเมืองได้บน Apple Watch แล้ว เรายังสามารถดูข้อมูลดัชนีรังสี UV ที่แผ่ในบริเวณของเมืองที่เราเลือกดูและแสดงความเร็วลมให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบสภาพอากาศโดยรอบได้อีกด้วย ส่วนด้านล่างก็จะเป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 10 วันของเมืองนั้นเหมือนเดิม

How To Manage City On Apple Watch In Watchos 5 2

และนี่ก็เป็นวิธีจัดการเพิ่มหรือลบเมืองในแอปสภาพอากาศ (Weather) บน Apple Watch ใน watchOS 5 ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มเมืองที่ต้องการตรวจเช็คสภาพอากาศได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบ่อยๆ การตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนจะช่วยให้การเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University