How To Disable Access Control Center When Locked
in ,

วิธีปิดการเข้าถึง Control Center ขณะล็อคหน้าจอ (ขีดที่แสดงมุมบนขวาหน้าจอ iPhone ตระกูล X)

ผู้ใช้ iPhone ตระกูล X ทั้ง iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhon XR บางคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเส้นขีดแนวนอนที่แสดงอยู่ด้านบนมุมขวาของหน้าจอ โซนแบตเตอรี่คือขีดอะไร และจะนำออกได้อย่างไร เรามาไขข้อสงสัยกันเลย

ขีดแนวนอนที่แสดงมุมบนขวาของหน้าจอ iPhone ตระกูล X คืออะไร

ขีดแนวนอนที่แสดงมุมบนขวาของหน้าจอ iPhone ตระกูล X ก็คือ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าสามารถเปิดหรือเข้าถึง Control Center ได้ ขณะที่ iPhone กำลังล็อคหน้าจออยู่ โดยการปัดหน้าจอจากด้านบนมุมขวาลงมา

How To Disable Access Control Center When Locked 1

ซึ่งการเข้าถึง Control Center ขณะล็อคหน้าจอนี้ เราสามารถตั้งค่าปิดได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีปิดการเข้าถึง Control Center ขณะล็อคหน้าจออยู่

ไปที่การตั้งค่า (Settings) > Face ID และรหัส (Face ID and Password) > ในส่วนอนุญาตให้เข้าถึงขณะล็อคอยู่ ให้ปิด ศูนย์ควบคุม (Control Center)

How To Disable Access Control Center When Locked 2

เมื่อปิดการเข้าถึง Control Center ขณะล็อคหน้าจอแล้ว ขีดมุมบนขวาก็จะหายไป และเราก็จะไม่สามารถเข้าถึง Control Center ได้เมื่อ iPhone ถูกล็อค ต้องทำการปลดล็อคหน้าจอให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะปัดหน้า Control Center ลงมาได้

How To Disable Access Control Center When Locked 3

การปิดการการเข้าถึง Control Center ขณะล็อคหน้าจออยู่ จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เมื่อ iPhone ถูกหน้าจออยู่ ผู้อื่นก็จะไม่สามารถเข้าถึงและจัดการเมนูใน Control Center ได้ แต่สำหรับใครที่ต้องใช้งาน Control Center บ่อยๆ การอนุญาตให้เข้าถึง Control Center ขณะล็อคหน้าจออยู่นั้น อาจจะสะดวกมากกว่า

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University